اصلاح برنامه ‌بالینی دانشگاهها/ تغییر پرونده‌ آموزشی بیمارستانها

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تغییر برنامه های آموزش بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور همزمان با اجرای برنامه اصلاح شده آموزش پزشکی عمومی خبر داد. دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر چکیده ای از برنامه اصلاح شده آموزش پزشکی عمومی در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفته است و همزمان با این موضوع دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، تغییر برنامه های آموزش بالینی را دنبال می کند. وی گفت: تغییر پرونده های آموزشی در بیمارستانها بخش مهمی از این کار است که دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آن را آغاز کرده تا بتوان تغییرات مورد نظر را در پرونده‌های آموزشی بیمارستانها برای اصلاح برنامه پزشکی عمومی دنبال کرد.

عین اللهی به اشاره به برنامه اصلاح شده آموزش پزشکی عمومی یادآور شد: البته ما چکیده این کار برنامه اصلاحی را به صورت یک برنامه منسجم را در دو بخش برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار می دهیم.وی اظهار داشت: هدف ما از این کار این است که 60 درصد برنامه را به صورت مرکزی و کشوری اصلاح کنیم و 40 درصد بقیه آن در اختیار دانشگاهها خواهد بود تا بر اساس نیاز منطقه ای خود آن را اصلاح کنند. معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: سطح برنامه ریزی و طراحی این برنامه های اصلاحی و تغییرات مورد نظر در برنامه آموزشی پزشکی عمومی هماهنگ با برنامه های فدراسیون جهانی آموزش پزشکی پیش می رود و تاکنون نیز شرایط خوبی برای تدوین برنامه داشته ایم.منبع