برنامه وحیددستجردی برای وزارت بهداشت

دکتر "مرضیه وحید دستجردی" وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت بهداشت رئوس برنامه های خود را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده که در این گزارش به بررسی برنامه این وزیر پیشنهادی در حوزه آموزش پزشکی پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که در پنج بخش اصلی با عنوان راهبردی اساسی برنامه سلامت کشور با زیر مجموعه های همکاری بین بخشی، عدالت در سلامت، تولیت سلامت و تامین منابع مالی، ارائه خدمات و سرمایه گذاری در تولید منابع  مشخص شده است، برنامه های پیشنهادی در 20 بند به نمایندگان مجلس ارائه شده است.

تغییر شیوه آموزش و برنامه آموزشی در کلیه گروه های پزشکی

در بخش هایی از برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی دولت دهم در بخش آموزش علوم پزشکی به تغییر شیوه آموزش و برنامه آموزشی در کلیه گروه های پزشکی و تبدیل آموزش درمانگر به آموزش سلامت محور و گسترش پژوهش در حیطه های مدیریتی و تولیت نظام سلامت و حمایت از طب سنتی، طب مکمل و گیاهان دارویی و کمک به پژوهش های بیشتر در این زمینه تاکید شده است.

ایجاد شهرهای دانش و سلامت

در بخش دیگری از برنامه های پیشنهادی به ایجاد شهرهای دانش و سلامت به منظور توسعه گردشگری سلامت و جذب بیماران خارجی و توسعه صنایع پزشکی و تربیت نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص با اولویت افراد بومی برای مناطق کمتر برخوردار و اخذ تعهد از پذیرفته شدگان برای ارائه خدمات فقط در استان ذیربط توجه شده است.

حمایت از مراکز تحقیقاتی در عرصه های نوین پزشکی

همچنین در این برنامه به کمک به بهبود استاندارد تجهیزات مراکز آموزشی، تحقیقاتی، بیمارستانها و واحدهای بهداشتی و درمانی و حمایت از مراکز تحقیقاتی در عرصه های پزشکی مولکولی، ژنتیک، سلول های بنیادی، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت به منظور تحقق هدف پیشرو شدن در توسعه علم در منطقه اشاره شد.

بهره برداری از نخبگان سلامت کشور شامل جذب، بکارگیری و ارتقای بهره مندی از ظرفیت آنها

به گزارش مهر، در بخش دیگری از برنامه هایی که از سوی وزیر پیشنهادی بهداشت در دولت دهم ارائه شده است به نیاز به تحول در نظام آموزش کشور و اجرای این تغییرات و بهره برداری از نخبگان سلامت کشور شامل جذب، بکارگیری و ارتقای بهره مندی از ظرفیت آنها تاکید شده است.

ارتقای کیفیت بیمارستانهای دانشگاهی، بهبود وضعیت معیشتی و امکانات رفاهی اعضای هیئت علمی

در همین راستا برنامه هایی از جمله تقویت علوم پایه، ارتقای کیفیت بیمارستانهای دانشگاهی، تسهیل و تشویق انتشار مجلات به صورت الکترونیک، بهبود وضعیت معیشتی و امکانات رفاهی اعضای هیئت علمی مدنظر قرار گرفته شده است.

گسترش عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی مادام العمر برحسب جنسیت و طبقات اقتصادی و اجتماعی

از سوی دیگر در بخش دیگری از این برنامه های پیشنهادی، گسترش عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی مادام العمر برحسب جنسیت و طبقات اقتصادی و اجتماعی و استقرار رویکرد های نوین آموزش پزشکی و همچنین ارتقای بهداشت روانی و جسمی دانشجویان و حمایت از تاسیس و توسعه مراکز رشد و شهرکهای علمی تحقیقاتی مورد تاکید قرار گرفته است. منبع