قصه‌گویی، روشی مؤثر در آموزش مفاهیم پیچیده به دانشجویان پزشکی

یافته های یک مطالعه حاکی از تأثیر مثبت قصه‌گویی نسبت به سخنرانی های معمولی در افزایش دانش دانشجویان دوره بالینی است از این رو می تواند در آموزش مفاهیم پیچیده علم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. 

این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر قصه‌گویی و سخنرانی در انتقال مفاهیم پیچیده علم پزشکی توسط آناهیتا والی، استادیار گروه پوست دفتر گروه های آموزشی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان انجام شده است.قصه‌گویی یکی از روش‌های آموزشی است که می‌تواند بدون اینکه سن مخاطب، موضوع آموزشی یا سطح یادگیری کاربرد آنها را محدود سازد، بکار رود.

این مطالعه‌ نیمه تجربی بر روی ‌٤٣ نفر از دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی بالینی که مشغول گذراندن بخش پوست بودند، انتخاب شدند و به هر گروه سه مفهوم یکسان از علم پزشکی با روش‌های قصه‌گویی یا سخنرانی ساده آموزش داده شد؛ سپس از هر دو گروه آزمون به عمل آمد.میانگین نمره کل کسب شده در گروه آموزش دیده با روش سخنرانی ساده ‌٣٦/٤±8/‌٩٤ و در گروه آموزش دیده با روش قصه گویی ‌٤٧/٣±14/‌٨٤ از نمره کل ‌٢٠ و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار بود.

نتایج این بررسی نشان می دهد: اثر قصه‌گویی در افزایش دانش دانشجویان دوره بالینی بیشتر از سخنرانی معمولی است؛ بنابراین، توصیه می‌شود از این روش برای آموزش بیماری‌های نادر و ژنتیک استفاده شود.گفتنی است نتایج این مقاله در مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی به چاپ رسیده است.منبع