برگزاری آزمون ارتقای دستیاری در18تیر

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برگزاری آزمون ارتقای دستیاری پزشکی برای ارتقای دستیاران دوره های تخصصی گفت: آزمون ارتقا بر اساس زمان اعلام شده در 18 تیر برگزار می شود و هیچ گونه تغییری نیز در آزمون به وجود نخواهد آمد. دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیست و هشتمین دوره آزمونهای ارتقای دوره دستیاری پزشکی به طور همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر آزمونهای درون بخشی دستیاران پزشکی برگزار شده و 50 درصد نمرات ارتقای دستیاران مشخص شده است و 50 درصد دیگر نیز در آزمون کتبی کسب خواهد شد. محققی تاکید کرد: بیشترین تعداد شرکت کنندگان در آزمون ارتقای دوره دستیاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران است که دارای بیشترین تعداد دستیاران پزشکی است.

وی گفت: بسیاری از دانشگاهها طراحی سئوالات خود را نیز به انجام رسانده اند و بر اساس برنامه ریزی، سایر امتحانات دانشگاهها خللی در برگزاری آزمون ارتقای دستیاری ایجاد نمی کند. بیست و هشتمین دوره آزمونهای ارتقای دوره دستیاری پزشکی روز پنجشنبه 18 تیرماه برگزار می شود و نتایج نهایی روز یکشنبه 21 تیر ماه از سوی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام می شود. آزمون ارتقای دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون دانشگاهی و آزمون کتبی است که بخش ارزیابی درون دانشگاهی از سوی گروههایی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می شود و آزمون کتبی تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و توسط دانشکده هایی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است برگزار خواهد شد.