اداره هیأت‌امنایی همه بیمارستان‌های دولتی کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هیات امنایی اداره کردن همه بیمارستان‌های دولتی کشور خبر داد و این اقدام را تکلیف قانونی ‌ای که در بودجه سال جاری نیز به آن اشاره شده است، دانست. لنکرانی افزود: در حال حاضر بیش از 500 بیمارستان زیر پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور وجود دارد که از این تعداد،هم اینک 49 بیمارستان به شکل هیات امنایی اداره می‌شود. وی اظهار داشت: هیات امنایی اداره شدن بیمارستان‌های دولتی در واقع اصلاح مدیریت بیمارستانی است تا ارائه خدمات باکیفیت بهتر و مطلوب‌تر به بیماران صورت گیرد. لنکرانی با بیان اینکه برخی از پزشکان هویت خود را در داشتن مطب می‌دانند، گفت: آنها ساعات کمتری را در بیمارستان‌های دولتی سپری می‌کنند و به دلیل اینکه تصور می‌کنند درآمد مطب و بیمارستان خصوصی بیشتر است، بیشترین وقت خود را به طبابت در این بخش‌ها می‌پردازند. به گزارش ایرنا، وزیر بهداشت تصریح کرد: برای اینکه این پزشکان موظف به حضور بیشتر در بیمارستان‌های دولتی که اکثرا آموزشی و درمانی هستند، بشوند تا خدمات بهتری به بیماران ارائه دهند به هر یک از این پزشکان مجوز داده می‌شود که مطب داشته باشند به شرط آنکه طبابت‌شان فقط در بیمارستان دولتی باشد.منبع