تغییرات جدید قانون نظام وظیفه در بهارستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی به بررسی و تصویب بخش معافیت کفالت مشمولان پرداختند.

با تصویب نمایندگان، یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد و نیز یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام دوره ضرورت خدمت سربازی معاف شدند.

همچنین تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیر مهجور و نیز تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر مهجور و فاقد شغل، یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام و یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند می توانند از معافیت کفالت استفاده کنند.

با تصویب نمایندگان، مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر است، مادامی که ازدواج مجدد نکرده و یا دارای همسری که بعد از ازدواج معلول و نیازمند مراقبت باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

همچنین از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده نماید.

نمایندگان مقرر کردند در صورتی که یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشد، فرزند دیگر از سربازی معاف می شود.

نمایندگان مجلس مشمولی که تنها مراقب و نگهدارنده خواهر تنی فاقد شوهر باشد را نیز از انجام خدمت سربازی معاف کردند.

منظور از یگانه مراقب در این مصوبه، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هر یک از بستگان مذکور در این مصوبه را به علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغیر بودن یا اناث بودن به عهده دارد.

نمایندگان نیازمندی اشخاص مذکور در این مصوبه به مراقبت به خاطر نقص عضو، بیماری و یا مهجور بودن را منوط به تشخیص شورای پزشکی کردند.

با تصویب مجلس، کسانی که می خواهند از کفالت نگهداری مادر فاقد شوهر استفاده کنند، تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان این مدت در صورت دارا بودن شرایط کفالت، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

نمایندگان در مصوبه خود تصریح کردند که وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد، نخواهد بود. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد، معتبر بوده و پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

همچنین در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملا مراقبت یا سرپرستی را برعهده داشته باشد، می تواند از معافیت کفالت برخوردار شود.

نمایندگان مجلس با تعیین نحوه معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان، مصوب کردند: یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.

همچنین تنها پسر خانواده هایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.

نمایندگان مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف کردند. این معافیت به صورت موقت بوده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دایم تبدیل می شود.منبع