تدوین برنامه جدید دوره‌های فوق‌تخصصی/ پزشک خانواده

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از تدوین برنامه های جدید آموزشی در دوره های فوق تخصصی و تدوین استاندارد دوره های پودمانی دوره عالی بهداشت MPH ویژه پزشکان خانواده خبر داد.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه آموزشی دوره های فوق تخصصی گوارش بالغین، ریه بالغین، غدد کودکان، روماتولوژی، کلیه کودکان تدوین شده است و استانداردهای این رشته های فوق تخصصی به همراه برنامه استاندارد جراحی اعصاب، ارتوپدی کودکان و دوره های پودمانی دوره عالی بهداشت MPH ویژه پزشکان خانواده در شورای آموزش پزشکی تنفیذ شد.وی از تصویب رشته جدید بالینی ایمنولوژی و آلرژی در مقطع فوق تخصصی در هفتاد و یکمین نشست آموزش پزشکی و تخصصی خبر داد و گفت: ورودی های رشته های تخصصی داخلی و کودکان می توانند در این رشته فوق تخصصی ادامه تحصیل دهند و از سوی دیگر این رشته جایگزین رشته ایمنولوژی و آلرژی کودکان شده است.

محققی همچنین با اشاره به نیاز به ایجاد رشته های فلوشیپ در زمینه هایی از جمله درماتوپاتولوژی، نازایی IVF، پریناتولوژی افزود: فلوشیپ 24 رشته فوق تخصصی مورد نیاز است که به شورای آموزش پزشکی ارائه شده است. مشاور وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: برنامه ریزی راهبردی 21 رشته تخصصی انجام شد که در گزارشی به شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارائه شده و از زاویه اجرایی برنامه های راهبردی مطرح شده است.منبع