کلیات تغییر نظام پذیرش دستیار تصویب شد

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از تصویب کلیات تحول در نظام پذیرش دستیار در آخرین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خبر داد و گفت: جزئیات این طرح در آیین نامه های اجرایی مشخص می شود.  

 دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تحول در نظام پذیرش دستیاری پیش از این در دستور کار شورا قرار گرفته بود و در جلسه هفتادویکم شورای آموزش پزشکی که به ریاست وزیر بهداشت برگزار شد به تصویب رسید. وی با یادآوری این نکته که دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی از نظرات 11 هزار و 600 پزشک عمومی و دو هزار استاد و عضو هیئت علمی در این زمینه بررسی استفاده شده است تاکید کرد: برای اجرای این طرح به زمان نیاز داریم و بخش عمده ای از آن برای اجرا در زمان بندی مناسب به صورت عملیاتی تدوین می شود. محققی اظهار داشت: ابعاد تحول در نظام پذیرش دستیار متعدد است و برای اجرایی شدن آن کارگروه مستقل برای تحول در نظام پذیرش دستیار تشکیل شده است.